תנאי שימוש

הקדמה
ברוכים הבאים ל- "ProxiBit" מבית פרוקסימה ונצ'רס.–פרוקסיביט הוא שירות מקוון לניהול ואחזקה של תיק מטבעות דיגיטליים.

הגישה לשירותי "ProxiBit" היא באמצעות יישומון (אפליקציה) למכשירי קצה חכמים, וכן באמצעות אתר האינטרנט הפועל בכתובת www.proxibit.co.il, או בכל כתובת אחרת לפי שיקול דעת מפעיל השירות (יחדיו: "השירות"). את השירות מנהלת ומפעילה חברת פרוקסימה ונצ'רס בע"מ, ח.פ. 5140192987, מרחוב מונטיפיורי 35, תל אביב-יפו 6520104 ("מפעיל השירות").

תנאים אלה מפרטים את זכויותיך וחובותיך בעת הרישום והשימוש בשירות באמצעות האתר והאפליקציה של מפעיל השירות.

הוראות תנאי השימוש מתווספות ומהוות חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם ההלוואה שייחתם בינך ובין מפעיל השירות במהלך הרישום לשירות ("הסכם ההלוואה"). הסכם ההלוואה הוא ההסכם העיקרי הנקשר בינך ובין מפעיל השירות באשר לניהול ואחזקת תיק המטבעות הוירטואלי שלך, והוא כולל בעיקרו את התנאים המשפטיים והמסחריים המרכזיים המסדירים את אופן השימוש בשירות.

רישומך ושימושך בשירות, לרבות כל פעולה שתבצע בבמסגרת השירות , משקפים את  הסכמתך גם  לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שיוצגו בפנייך במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). המסמכים המחייבים כוללים גם את הסכם ההלוואה, אותו תידרש לאשר בנפרד, בנוסף לאישורך את הוראות תנאי השימוש אלה.

הנך מתבקש לקרוא את המסמכים הרלוונטיים, לרבות המסמכים המחייבים הנזכרים לעיל, בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעיל השירות. תשומת ליבך כי המסמכים המחייבים, או חלק מהם, עשויים להתעדכן , כאמור בתנאים אלה להלן, ולכן אנו ממליצים לעיין  בהם מעת לעת. ככל ואינך מסכים לתנאי המסמכים הרלוונטיים לרבות, המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מלהשתמש  בשירות.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים.

לצורך השימוש בשירות נדרש חיבור מקוון של מכשיר הקצה שברשותך לרשת האינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך.

על השירות - בתמצית
ProxiBit הוא שירות מקוון לניהול ואחזקה של תיק מטבעות דיגיטליים (באמצעות ממשק השירות - Dashboard).
השירות שניתן ללקוחותינו הינו תולדה של התמקצעות בתחום המטבעות הוירטואליים השונים עצמם וכן בסביבה העיסקית הרלוונטית, למשל סוגיית המיסוי.

בקליפת אגוז, מפעיל השירות מקבל ממך כלקוח, באמצעות הפקדה לחשבון ייעודי כספים במטבעות מקומיים ("פיאט"). לאחר ההפקדה, רוכש מפעיל השירות מטבעות דיגיטליים לפי מדיניות שנקבעה איתך, ושומר עבורך את המטבעות בארנק  דיגיטאלי (לעיתיםמדובר במספר ארנקים דיגיטליים). עם סיום ההתקשרות או ככל ותבקש פדיון, מפעיל השירות יחזיר לך את ההלוואה כשהיא צמודה לתיק  המטבעות הוירטואליים וישיב לידיך את ערכו במטבע המקומי, בשקלים, לאותו החשבון ממנו הפקדת את הכספים, ולחילופין יעביר לידיך את ניהול ארנקך הדגיטלי (אם וככל שהדבר יוסכם עימך ובכפוף להוראות הדין).

מידע נוסף על אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל למצוא בעמודי השירות עצמו ובהוראות הסכם ההלוואה - הוא ההסכם העיקרי הנקשר בינך ובין מפעיל השירות באשר לניהול ואחזקת תיק המטבעות הוירטואלי  שלך, הכולל בעיקרו את התנאים המשפטיים והמסחריים המרכזיים המסדירים את אופן השימוש בשירות, לרבות עמלות מפעיל השירות, הוצאות, מסלולי ההשקעה, אחריות הצדדים ועוד.

במידה ואתה סבור כי הפירוט והמידע על השירות, תכונותיו ומאפייניו, אינו מספק, או אם אתה סבור כי הוא מטעה, לא מדויק, או דורש התייחסות נוספת מכל סיבה אחרת – אל תהסס לפנות אלינו בהתאם לפרטי יצירת הקשר שלהלן. למפעיל השירות שיקול הדעת הבלעדי להחליט באשר לתכנים משך הצגתם בשירות, מיקומם, עיצובם, וכן כל עניין אחר הקשור בהם לרבות הסרת תוכן או מידע מהשירות.

רישום לשירות
הרישום לשירות והשימוש בו מותרים למשתמשים בגירים, בני 18 ומעלה בלבד, לכל תאגיד המאוגד כדין, או לכל אישיות משפטית כשירה אחרת, בעלי חשבון בנק בישראל. השימוש בשירות אינו מותר לקטינים שגילם פחות מ-18. ככלל, השימוש הוא אישי למשתמש המורשה בלבד.

השימוש בשירות מחייב רישום, מסירת מידע, חתימה על המסמכים המתבקשים במהלך הרישום, וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים ובפרט תנאי שימוש אלה ולהסכם ההלוואה. לא ניתן להשתמש בשירות ללא השלמת הליך הרישום. תשומת ליבך כי הרישום לשירות מחייב הליך זיהוי מוקפד על-מנת לעמוד בחוקי איסור הלבנת הון והוראות כל דין.

כדי לפתוח חשבון ולהירשם לשירות יהיה עליך להשלים את הליך הרישום הבא, שלאחריו תוכל להיכנס לממשק הניהול (Dashboard) של השירות, לבחור את המסלול שלך, להפקיד ולמשוך כספים, לשנות תיק מטבעות וירטואלי  ועוד. תשומת לב כי הליך הרישום, הטפסים והמסמכים הנדרשים הם שונים במידה והמשתמש בשירות הוא אדם פרטי או תאגיד. במסגרת הליך הרישום יהיה עליך –
• להזין כתובת דואר-אלקטרוני פעילה וליצור סיסמה לחשבון.
• להזין את שמך המלא, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת מלאה ומספר טלפון.
• להעלות (Upload) צילומים של 2 תעודות מזהות של בעל החשבון וכן של כל מיופי הכוח, במידה וקיימים (ת.ז. + רישיון נהיגה / דרכון).
• להעלות (Upload) את הסכם ההלוואה כשהוא מלא וחתום.
• להעלות (Upload) את שאלון הכר את הלקוח (KYC) – יחיד / תאגיד - כשהוא מלא וחתום. השאלון כולל מידע כללי, לרבות מידע אישי רב על מקבל השירות ונציגיו, ובכלל זה פרטי קשר, תחום עיסוק ותפקיד, פרטי חשבון בנק, תושבות, מיופה כוח (במידה וקיים) או על המורשים לחתום בשם תאגיד, מידע על הליכים פליליים, איסור הלבנת הון ומימון טרור, מידע על פעילות מתוכננת ועוד.
• להעלות (Upload) טופס הצהרת מקבל השירות ובעל שליטה, כשהוא מלא וחתום. טופס זה כולל מידע, לרבות מידע אישי, על מקבל השירות והנהנים מהשירות, ובמקרה של מקבל שירות שהוא תאגיד – מידע על בעלי השליטה בו.
• להעלות (Upload) אישור על ניהול חשבון הבנק בו מתנהל חשבונך / צילום המחאה מבוטלת.
• להעלות (Upload), במקרה של תאגיד, את תעודת ההתאגדות, נסח רישום של החברה ואישור ניכוי מס במקור.
• במידה וסימנת בטופס הכר את הלקוח את זיקתך לבעל תפקיד ציבורי, יהיה עלייך להעלות (Upload) גם הצהרת איש ציבור כשהיא מלאה וחתומה. בהצהרה זו יש להשלים מידע, לרבות מידע אישי, על בעל התפקיד הציבורי והזיקה אליו.
• לאחר השלמת מלוא המידע, הטפסים והשאלונים הנדרשים, יהיה עלייך (ובתאגיד, על מורשה החתימה) לקיים שיחה מקוונת מצולמת (Zoom או כל שירות דומה אחר) עם נציג מפעיל השירות, וזאת לצורך השלמת הזיהוי "פנים אל פנים". לחילופין, ניתן להשלים את הזיהוי במסגרת פגישה במשרדי מפעיל השירות. תשומת ליבך כי השימוש שלך ב-Zoom, או בכל שירות מקוון אחר שישמש אותנו במהלך הזיהוי, כפוף להסכמים המקוונים החלים על אותו שירות, ולא למסמך זה.

מפעיל השירות רשאי לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות, לרבות דרכי אימות וזיהוי שונות. מפעיל השירות שומר על זכותו לנקוט באמצעים שונים ולבקש ממך פרטים נוספים כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

במידה ותרצה לפנות למפעיל השירות באמצעות טופס יצירת הקשר, תידרש למסור לנו את פרטי הקשר הנדרשים בשדות החובה וכן להזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע מאיתנו את האפשרות לתת לך שירות מקצועי וכן למנוע ממך אפשרות להשתמש בשירות ואף, במקרה הצורך, לסכל יצירת קשר אתך כשהדבר דרוש. אי מסירת פרטים מלאים,נכונים ומדוייקים  עלולה להוות הפרת הדין , לרבות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. לכן, אנו נציין במפורש אילו שדות מידע ומסמכים מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, וללא מסירת מלוא המסמכים הנדרשים, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות.

הפרטים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של מפעיל השירות והוא לא יעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים.

אתה עשוי להידרש מעת לעת להזין את פרטי הרישום שמסרת למפעיל השירות, וזאת לצורך התחברות מחודשת לשירות במקרה של יציאה/ניתוק ממנו. כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות עליך לשמור בסודיות גמורה על פרטי גישה אלה. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שייעשה בחשבונך בשירות, ועל כן עליך לעשות כל אשר ניתן לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

ביטול רישומך לשירות
מפעיל השירות רשאי למנוע ממך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתו המוחלט, גם אם אתה משתמש קיים. מפעיל השירות רשאי לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים -
• אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום לשירות, או במידה ולא השלמת את כל המידע והמסמכים הנדרשים;
• אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעיל השירות או באחרים, לרבות משתמשים אחרים, או שותפים/עובדים/קבלני משנה של מפעיל השירות;
• אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
• אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;
• אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
• אם מסרת את פרטי הרישום לשירות לשימושו של צד שלישי ללא ייפוי כוח מתאים;
• אם יש לך חוב כספי למפעיל השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
• אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
• עם הפסקת פעילות מפעיל השירות או סיום פעילותו של השירות;
• לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
• בכל מקרה אחר בו מפעיל השירות סבור כי הביטול מוצדק.מפעיל השירות עשוי להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו. מפעיל השירות שומר על זכותו לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה וסבר כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

דיוור ישיר ומשלוח מידע ותוכן פרסומי
לאחר שמסרת את פרטיך למפעיל השירות (באמצעות מנגנוני וטפסי יצירת הקשר, בעת רישום לשירות, או בכל דרך אחרת), מפעיל השירות יהיה רשאי לשלוח אליך עדכונים, בדואר אלקטרוני, במסרונים (SMS), או בכל דרך אחרת ובכלל זה עדכוני תוכן, עלוני מידע, סקרים, מידע על שירותים ומוצרים (של מפעיל השירות ושל אחרים), מבצעים, חידושים בשירות ודברי פרסומת, בין היתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982, וכן בדיוור ישיר. הרישום לשירות ואישורך את המסמכים המחייבים מהווה את הסכמתך המפורשת לכך.

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעיל השירות על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח אלייך מפעיל השירות או מי מטעמו. תשומת ליבך כי גם במידה ותודיע על סירוב לקבל דברי פרסומת, מפעיל השירות יוכל להמשיך ולפנות אליך בהודעות בעלות אופי תפעולי, הנוגעות לפעילותך בשירות (כגון משלוח מידע על השקעותייך ופעולותייך, סקרי שביעות רצון, הודעות על תחזוקה מתוכננת, וכיו"ב).

בעת השימוש בשירות באמצעות היישומון ייתכן ונבקש ממך לאשר קבלת הודעות מתפרצות (Push Notifications), ככל ומכשיר הקצה שלך תומך בכך. אם תאשר בקשה זו, מפעיל השירות עשוי לשלוח אליך הודעות כאמור באמצעות ממשק היישומון או מכשיר הקצה שלך. משלוח הודעות אלה היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין לרוב באפשרות מפעיל השירות לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך. במידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות אלה יהיה עליך להסיר את תכונה זו במישרין בגוף היישומון, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שלך.

כללי שימוש נאות בשירות
מבלי לגרוע מיתר הוראות המסמכים המחייבים, אתה רשאי להשתמש בשירות בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת של מפעיל השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) -
• אין להשתמש בשירות באופן המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
• אתה רשאי להשתמש בשירות למטרות האישיות / פרטיות / פנים-עסקיות שלך, אך אינך יכול להשתמש בו בדרך מסחרית כלשהי שבמסגרתה אתה תספק שירותים לאחרים באמצעות השירות;
• אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
• ככל ונרשמת לשירות כמפורט בתנאים אלה, אתה רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון משתמש אחד בלבד, אלא ככל וקיבלת את הסכמתו המפורשת של מפעיל השירות, בכתב ומראש, לפעול באמצעות יותר מחשבון אחד;
• להדגיש כי מדובר בשימוש אישי על פי הדין.
• אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
• אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
• אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
• אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
• אין לקשר לשירות ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

קישורים
תמצא בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. תכנים אלה אינם מתפרסמים על ידי מפעיל השירות או מטעמו ומפעיל השירות איננו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעיל השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעיל השירות אינו אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעיל השירות איננו מתחייב כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והוא רשאי להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף או להסיר קישורים חדשים, לפי שיקול דעתו המוחלט.

פרטיות
מפעיל השירות מכבד את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת. מדיניות הפרטיות העדכנית תתפרסם בכל עת בגוף האתר והיישומון.

פרסומות ותכנים מסחריים
מפעיל השירות עשוי להציב בשירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים, ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות. מפעיל השירות לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים המתפרסמים בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעיל השירות אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים עצמם או מי מטעמם. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. מפעיל השירות אינו צד לכל עסקה כזו ולא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות המוצגות בשירות.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות פטנטים, טכנולוגיות, זכויות היוצרים, מדגמים, עיצובים וסודות המסחריים, הם רכושו של מפעיל השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו למפעיל השירות להשתמש בהם במסגרת השירות. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג "PROXIBIT", בעברית ובאנגלית, על שם מפעיל השירות, סימני המסחר המופיעים בשירות (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו, עיצובו הגרפי של האתר והיישומון, בסיסי הנתונים בו וכל תוכן אחר הכלול בשירות, לרבות קוד המחשב של השירות וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו, לרבות תכנים המוצגים בגוף האתר והיישומון.אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

הסרת תכנים מהשירות
מפעיל השירות מכבד את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. במידה ואתה סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעיל השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתחתית תנאים אלה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעיל השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיו, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי והם יינקטו בהתאם להוראות הדין.

אחריות
בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותו של מפעיל השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיו, מנהליו והפועלים מכוחו, בשמו או עבורו. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל הוראה שעניינה אחריות המפורטת בהסכם ההלוואה.

בכפוף להוראות כל דין, השימוש בשירות, באתר, ביישומון ובכל תוכן, או שירות הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעיל השירות לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות, טיבו ותכונותיו.

אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל השירות בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, הכללים הנוהגים לגביו.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע כללי, לרבות מידע עסקי ומסחרי המתפרסם בשירות, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעיל השירות אינו מתחייב כי השירות יהלום את ציפיותיך ודרישותיך. מפעיל השירות לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהשימוש בשירות. השימוש בשירות הוא על אחריותך בלבד. ככל ומתפרסם בשירות מידע מקצועי, הוא מתפרסם לצורך ידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות על פי הגדרתו בחוק  ואף  אינו תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מתאים.

מפעיל השירות מתאמץ ועושה ככל שביכולתו לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעיל השירות אינו מתחייב ששירותי השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל השירות או אצל מי מספקיו.

מפעיל השירות לא יישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעיל השירות, או של מי מטעמו.

הפרה ושיפוי
מבלי לגרוע מהוראות כל דין והמסמכים המחייבים, אתה מתחייב לשפות את מפעיל השירות, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעיל השירות, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו, בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרתך את אילו מהוראות המסמכים המחייבים.

אחריות צדדים שלישיים ליישומון
השימוש שלך ביישומון עשוי להיות כפוף להוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים, המסדירות את השימוש בחנות המקוונת שממנה הורדת את היישומון, כגון Google Play. הוראות כאלה עשויות להיחשב גם כחוזה לטובת אותם צדדים שלישיים, אם הדבר נקבע כך באותן הוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים. מכל מקום, אותם צדדים שלישיים אינם אחראים למתן תמיכה או תחזוקה ליישומון.

ההוראות שלהלן חלות רק אם הורדת את היישומון מהאפ-סטור של אפל (Apple App Store), שאז אתה ומפעיל השירות מסכימים כי -
• המסמכים המחייבים נכרתים בינך לבין מפעיל השירות, לא עם חברת .Apple Inc ("אפל"). אפל אינה אחראית ליישומון. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין המסמכים המחייבים לבין תנאי השירות של האפ-סטור, הוראות תנאי השירות של האפ-סטור יגברו, אולם רק ביחס להוראות שנוגעות לאי-ההתאמה או לסתירה.
• הרישיון שמוענק לך ביישומון מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה, לעשות שימוש ביישומון בכל מוצרי iOS שבבעלותך או בשליטתך, על-פי תנאי השימוש (Usage Rules) הקבועים בתנאי השירות של האפ-סטור.
• במקרה של אי-עמידה באחריות מוצר כלשהו (אם אחריות כזו חלה), אתה רשאי להודיע לאפל ואפל תזכה אותך במחיר הורדת היישומון (אם שילמת עליו). אין לאפל אחריות מוצר אחרת מכל סוג שהוא ביחס ליישומון וכל הטענות, הפסדים, חבויות, נזקים, עלויות והוצאות המיוחסות לאי-עמידה באחריות המוצר (אם חלה), לא תהיה באחריות אפל.
• אפל אינה אחראית לטענות שלך או של צד שלישי כלשהו ביחס ליישומון, לאחזקתך בו או לשימוש שלך בו, לרבות: (א) טענות בנוגע לאחריות מוצר; (ב) טענו לפיהן היישומון אינו עומד בדרישות חוקיות או רגולטוריות כלשהן; (ג) טענות הנובעות מחקיקת הגנת הצרכן או חקיקה דומה.
• במקרה של טענת צד שלישי לפיה היישומון, אחזקתך בו או שימושך בו, מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להתפשר או לסלק תביעות הפרה כאלה.
• עליך לציית לכל הסכם תנאי שימוש של צד שלישי החלים עליך בקשר לשימושך ביישומון (למשל, אסור לך להפר את תנאי השירות של ספק התקשורת האלחוטית שלך בעודך משתמש ביישומון).
• אפל וחברות-הבת שלה הם מוטבי צד-שלישי של תנאים אלה. בהסכמתך לתנאים אלה, לאפל תהיה הזכות (ותחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף את התנאים כלפיך, וזאת בתור מוטב צד שלישי לתנאים. אתה מצהיר כי: (א) אינך ממוקם במדינה הנתונה לאמברגו של ממשלת ארה"ב, או שסומנה על-ידי ממשלת ארה"ב כמדינה תומכת טרור; (ב) אינך מופיע ברשימת הגורמים הפסולים או מוגבלים של ממשלת ארה"ב.

שינויים בשירות והפסקת פעילות
מפעיל השירות רשאי לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, התכנים ואפשרויות השימוש בו ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מפעיל השירות יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע. מפעיל השירות אף יהיה רשאי להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעיל השירות יפעל כמיטב יכולתו על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, יפרסם מפעיל השירות הודעה בשירות על הפסקת השירות זמן סביר מראש.

שינוי במסמכים המחייבים
מפעיל השירות רשאי לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בממשק האתר והיישומון. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות. הוראות הסכם ההלוואה שנקשר בינינו לא ישתנו אלא בהתאם להוראות הסכם ההלוואה.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, ישראל.

המחאה
העביר מפעיל השירות את זכויותיו והתחייבויותיו ביחס לשירות, או כל חלק ממנו, לצד שלישי, הוא יהיה רשאי להמחות גם את זכויותיו והתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים. כמשתמש בשירות, אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פניות הציבור
החברה מחזיקה בדעה, כי טיפול ראוי בתלונות ציבור תוך הגברת שקיפות המידע ונגישות המידע ללקוחות מעלה את איכות השירות שניתן ללקוחות החברה.  החברה מטמיעה תרבות ארגונית לטיפול בתלונות ציבור, המבוססת על שמירת ההוגנות ביחסים שבינו לבין הלקוח, ותומכת בטיפול מהיר ויעיל בתלונותיו.
החברה תטפל בפניות ציבור בתום לב, בענייניות, ביסודיות, ביעילות, במקצועיות, בשקיפות ובהוגנות. התייחסות החברה תהיה אחידה לכל לסוגי תלונות הציבור ולכל ולסוגי הפונים בדגש על האוכלוסיות הפגיעות ביותר לרבות אזרחים ותיקים.
הגשת טופס תלונה

פנה אלינו
מפעיל השירות מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות טופס יצירת הקשר, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: פרוקסימה ונצ'רס בע"מ, ח.פ. 5140192987, מרחוב מונטיפיורי 35, תל אביב-יפו 6520104, טלפון: 073-3701564; דוא"ל: office@proxibit.co.il

יש להימנע מלשלוח למפעיל השירות פניות הכוללות תוכן שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של הדין. מפעיל השירות שומר על זכותו שלא לסייע למי שפונה אליו בפנייה בעלת אופי כאמור.

עודכן לאחרונה: 21.05.2023