מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הגנת הפרטיות?
חברת פרוקסימה ונצ'רס בע"מ, ח.פ. 5140192987 ("מפעיל השירות") באמצעות שירות  "ProxiBit", מתייחסת בכבוד לפרטיות משתמשי שירות ניהול ואחזקת מטבע וירטואלי שהיא מפעילה באמצעות אתר אינטרנט [www.proxibit.co.il] ויישומון (אפליקציה) למכשירי קצה חכמים (להלן: "השירות"). האמור לעיל יפרוס בפניך את מדיניות הפרטיות הנוהגת בשירות.
נסקור להלן, בין השאר, את עיקרי דרכי השימוש במידע האישי הנמסר  על-ידי משתמשי השירות ונציגיהם – בעת הרישום לשירות, בעת השימוש השוטף בשירות, או בכל דרך אחרת (כגון יצירת קשר ישיר בינך כלקוח לבין נציגי שירות הלקוחות שלנו).
האמור כאן זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות ומהסכם ההלוואה. האמור מנוסח  בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וההתייחסות היא, כמובן, לכל המינים.

מסירת פרטים ומידע אישי למפעיל השירות
השימוש בשירות מחייב רישום, מסירת מידע אישי וחתימה על המסמכים המתבקשים במהלך הרישום. לא ניתן להשתמש בשירות ללא השלמת הליך הרישום. בכל עת תוכל לעדכן את פרטייך האישיים באמצעות חשבונך האישי וממשק השירות, בהתאם לנהלי מפעיל השירות. תשומת ליבך כי הרישום לשירות מחייב הליך זיהוי מוקפד על-מנת לעמוד בחוק איסור הלבנת הון והתקנות לפיו  וכן הוראות כל דין.
הרישום לשירות והשימוש בו מותרים למשתמשים בגירים, בני 18 ומעלה בלבד, לכל תאגיד המאוגד כדין, או לכל אישיות משפטית כשירה אחרת. השימוש בשירות אינו מותר לקטינים שטרם הגיעו לגיל 18. אם טרם הגעת לגיל 18, הנך מתבקש להימנע מהשימוש בשירות ולא למסור כל מידע אישי למפעיל השירות. קטין יכול להנות מהשירות באמצעות האפוטרופוסים החוקיים שלו.
תשומת לב כי הליך הרישום, הטפסים והמסמכים הנדרשים הם שונים במידה והמשתמש בשירות הוא אדם פרטי או תאגיד. במסגרת הליך הרישום יהיה עליך –

• להזין כתובת דואר-אלקטרוני פעילה וליצור סיסמה לחשבון.
• להזין את שמך המלא, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת מלאה ומספר טלפון.
• להעלות (Upload) צילומים של 2 תעודות מזהות של בעל החשבון וכן של כל מיופי הכוח, במידה וקיימים (ת.ז. + רישיון נהיגה / דרכון).
• להעלות (Upload) את הסכם ההלוואה כשהוא מלא וחתום.
• להעלות (Upload) את שאלון הכר את הלקוח (KYC) – יחיד / תאגיד - כשהוא מלא וחתום. השאלון כולל מידע כללי, לרבות מידע אישי רב על מקבל השירות ונציגיו, ובכלל זה פרטי קשר, תחום עיסוק ותפקיד, פרטי חשבון בנק, תושבות, מיופה כוח (במידה וקיים) או על המורשים לחתום בשם תאגיד, מידע על הליכים פליליים, איסור הלבנת הון ומימון טרור, מידע על פעילות מתוכננת ועוד.
• להעלות (Upload) טופס הצהרת מקבל השירות ובעל שליטה, כשהוא מלא וחתום. טופס זה כולל מידע, לרבות מידע אישי, על מקבל השירות והנהנים מהשירות, ובמקרה של מקבל שירות שהוא תאגיד – מידע על בעלי השליטה בו.
• להעלות (Upload) אישור על ניהול חשבון הבנק בו מתנהל חשבונך / צילום המחאה מבוטלת.
• להעלות (Upload), במקרה של תאגיד, את תעודת ההתאגדות, נסח רישום של החברה ואישור ניכוי מס במקור.
• במידה וסימנת בטופס הכר את הלקוח את זיקתך לבעל תפקיד ציבורי, יהיה עלייך להעלות (Upload) גם הצהרת איש ציבור כשהיא מלאה וחתומה. בהצהרה זו יש להשלים מידע, לרבות מידע אישי, על בעל התפקיד הציבורי והזיקה אליו.
• לאחר השלמת מלוא המידע, הטפסים והשאלונים הנדרשים, יהיה עלייך (ובתאגיד, על מורשה החתימה) לקיים שיחה מקוונת מצולמת (Zoom או כל אמצעי דומה אחר) עם נציג מפעיל השירות, וזאת לצורך השלמת הזיהוי "פנים אל פנים". אנו עשויים להקליט שיחה זו לצורכי תיעוד. לחילופין, ניתן להשלים את הזיהוי במסגרת פגישה במשרדי מפעיל השירות. תשומת ליבך כי השימוש שלך ב-Zoom, או בכל שירות מקוון אחר שישמש אותנו במהלך הזיהוי, כפוף למדיניות הפרטיות הנוהגת באותו שירות, ולא מדיניות זו.

בנוסף, אנו כמובן שומרים מידע פיננסי הנוגע לתיק המטבעות הוירטואליים  שלך, פעולות שביצעת באמצעות השירות, הפקדות, משיכות, תשלום עמלות וכל פעולה אחרת שביצעת באמצעות השירות.

במידה ותרצה לפנות למפעיל השירות באמצעות טופס יצירת הקשר, תידרש למסור לנו את פרטי הקשר הנדרשים בשדות החובה וכן להזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. אנו עשויים לאסוף מידע אישי נוסף שתמסור לנו בכל מקרה בו תיצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו, או בכל אינטראקציה אחרת איתך.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הרישום או את הפעילות המבוקשת.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. הפרטים והמידע שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעיל השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע האישי ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו להלן.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו למפעיל השירות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות
אגב שימושך בשירות, ולשם טיוב השירות והתאמתו לך, כמפורט להלן, ייאסף על ידי נותן השירות,  ככלל באופן אוטומטי,  מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, פעילות שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר קצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, מפעיל השירות רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות.המידע האמור יעובד לנתונים סטטיסטיים ויישמר בידי ספקים המתמחים בתחום, כמפורט להלן.

השימוש במידע
בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאסוף מפעיל השירות במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות -
• כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ולנהל את תיק המטבעות הדיגיטליים שלך וכדי לאפשר את ההתקשרות בהסכם ההלוואה;
• כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות לשירות;
• כדי לשפר ולטייב  את השירות, ובכלל זה לספק  שירותים ותכנים נוספים  המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעיל השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
• כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;
• כדי לגבות ממך את התמורה עבור השירות ולאפשר לך לבצע פעולות באמצעות השירות;
• כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של מפעיל השירות ושל צדדים שלישיים כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את ההסכמים המחייבים, או בכל דרך אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של השירות;
• ליצירת קשר איתך כשמפעיל השירות סבור שקיים צורך בכך;
• לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
• לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
• כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות או הסכם ההלוואה, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעיל השירות סבורה בתום לב כי עליו לעשות כן;
• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
מפעיל השירות מתחייב שלא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן -
• ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות;
• אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, לרבות הסכם ההלוואה, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעיל השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
• אם יתקבל בידי מפעיל השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל השירות או מי מטעמו;
• בכל מקרה שמפעיל השירות יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
• לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעיל השירות, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות, ככל ויהיו, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
• לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעיל השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. מפעיל השירות לא יחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
• אם מפעיל השירות יארגן את פעילותו או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את המבנה המשפטי, או יתמזג עם גוף אחר, או ימזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי - הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעיל השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
• על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?
המידע שמפעיל השירות אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל, במידת הצורך.

Cookies
מפעיל השירות עשוי להשתמש בשירות ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירות, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירות להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט הנוצרים בעת השימוש בשירות. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישומון ואחרות נשמרות על גבי מכשיר הקצה שלך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת העמודים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשירות, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הקצה שלך.

אבטחת מידע
מפעיל השירות מייחס חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, הוא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים לצמצם את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעיל השירות אינו מתחייב שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעיל השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע
לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע האישי שלו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. למימוש זכות זו עליכם לפנות לנותן השירות ומימוש זכות זו יעשה על פי הוראות הדין..מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך אליו. מידע הדרוש למפעיל השירות - לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות - יוסיף להישמר על ידי מפעיל השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש מפעיל השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעיל השירות לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
מפעיל השירות רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בממשק היישומון. הקישור למדיניות הפרטיות יפנה  תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך
במידה ואתה סבור כי פרטיותך כלקוח נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעיל השירות באמצעות כתובת הדוא"ל: office@proxibit.co.il. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה בנושאי פרטיות.

עודכן לאחרונה: 10.02.2022